REGULAMIN SKLEPU

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu jest Kacper Bielecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WHITE BEAR” Kacper Bielecki, Ul. Brzoskwiniowa 11, Aleksandrów Łódzki, 95-070, Nip: 7322203209, Regon: 388816420

2. Marka „White bear” jest własnością firmy „WHITE BEAR” Kacper Bielecki, Ul. Brzoskwiniowa 11, Aleksandrów Łódzki, 95-070, Nip: 7322203209, Regon: 388816420

3. Sklep internetowy – dalej zwany „Sklep” – będzie prowadzić sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.whitebearstore.pl

II. Zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy (pakowania + wysyłki).

2. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:

a) przez stronę internetową whitebearstore.pl

b) przez wiadomość wysłaną na fanpage’u w portalu Facebook.

3. Zamówienia mogą być składane 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Sklep kontaktuje się w sprawach zamówienia, najszybciej, jak to tylko możliwe, bez szczegółowo określonych godzin pracy.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz w sklepie na fanpage’u w serwisie Facebook przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, nazwa towaru, rozmiar, kolor, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Składając zamówienie Klient wskazuje:

a) swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia, które przechowywane są przez Sklep tylko do tych celów (patrz pkt.8 niniejszego Regulaminu)

b) zamawiany towar, oraz określa szczegóły zamówienia, jak kolor, rozmiar itp

c) adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar.

6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep, o czym informuje on Klienta drogą mailową w terminie do 24 godzin od momentu ustalenia i zatwierdzenia przez Klienta wszystkich szczegółów dotyczących zamawianego towaru drogą mailową, bądź kontakt przez fanpage w portalu Facebook.

7. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty na rachunek bankowy – „White Bear” Kacper Bielecki, Aleksandrów Łódzki, Brzoskwiniowa 11, 95-070, Bank: Mbank

Nr konta: 02 1140 2004 0000 3402 8120 5265. Kod BIC: BREXPLPWMBK;

8. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.

9. Zamówienie przyjęte jest do realizacji, po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym, a jego realizacja to od 2 do 21 dni roboczych, po których następuje wysyłka towaru.

10. Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 oraz ust.5 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Klientem.

11. Klient, dokonując zamówienia, akceptuje w całości niniejszy Regulamin Sklepu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z jego akceptacją.

III. Płatności

1. Klient dokonuje płatności za zamówiony towar przedpłatą na numer rachunku bankowego wskazany w pkt. 2 ust. 7 niniejszego regulaminu.

2. Klient ma możliwość dokonania płatności drogą elektroniczną za pośrednictwem pośrednika rozliczeniowego przez stronę internetową Sklepu lub sklepu znajdującego się na platformie Facebook.

IV. Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). Szczegóły wysyłki ustalone są z Klientem podczas przyjęcia zamówienia.

2. Termin na zrealizowanie zamówienia (2 – 21 dni roboczych) liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym (w przypadku przelewu tradycyjnego termin na zaksięgowanie płatności wynosi 4 dni robocze, po upływie tego terminu i braku wpłaty, zamówienie będzie automatycznie anulowane), po czym następuje wysyłka towaru.

3. W przypadku dużych zamówień bądź okoliczności uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia w terminie podanym w Pkt. IV Ust.2, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o przewidywanym czasie dostawy.

4. Towar wysyłany jest na terenie Rzeczpospolitej Polski

5. Koszty przesyłki (pakowania i wysyłki) naliczane są wg cennika Poczty Polskiej, lub cennika firmy kurierskiej, wybranej przez Klienta.

V. Zwroty i Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu poprzez wysłanie wiadomości email na adres whitebear.poczta@gmail.com wraz z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Koszt wysyłki zwrotnej lub reklamacyjnej towaru leży po stronie Klienta.

5. Towar objęty Promocją nie podlega zwrotowi.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru towaru o ile towar nie nosi śladów użycia. Wypełniony formularz zwrotu towaru, Klient jest zobowiązany wysłać na adres whitebear.poczta@gmail.com

2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 7 dni od złożenia formularza o odstąpieniu od umowy, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

4. W terminie 10 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, personalizowane – wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 1 rok.

2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.

3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.

4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3.– a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem (np. kontakt ze słoną wodą), niewłaściwej konserwacji (np. pranie w pralce bez zabezpieczenia okuć), modyfikacji produktu, niszczących zabrudzeń (oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy), uszkodzeń mechanicznych (np. uderzenie i tarcie karabinkiem i okuciami o asfalt, beton); zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania (np. przetarcia lakieru na karabinkach, okuciach, przetarcia taśmy na brzegach, rysy na klamrze), spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie, uderzenie, przetarcie o szorstkie i twarde miejsca jak ściany, mury itp.).

5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu produktu, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie sprzedawcy.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.

7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.

8. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność produktu do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.

9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych na własną rękę.

10. Odpowiedzialność i koszty za wysyłkę do dystrybutora bądź siedziby firmy ponosi Sklep, o ile reklamacja dotyczy wad produkcyjnych i materiałowych. W innych przypadkach opisanych szczegółowo w punkcie 4. koszty za wysyłkę ponosi Klient.

11. Po weryfikacji wady w siedzibie Sklepu produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego produktu zostanie on wymieniony na podobny bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

VIII. Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest „WHITE BEAR” Kacper Bielecki, Ul. Brzoskwiniowa 11, Aleksandrów Łódzki, 95-070, Nip: 7322203209, Regon: 388816420

2. Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)

3. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy sprzedaży.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

5. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.

6. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: whitebear.poczta@gmail.com.

IX. Własność intelektualna

1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep, ich opisy lub zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.

 

X. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdująpowszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.